Algemene Voorwaarden van ‘Het Engelenhuisje’ commerciële handelsnaam deel uitmakend van ARTIMIS BV, gevestigd te Groenestraat 35 – 8210 ZEDELGEM – RPR Gent Afdeling Oostende.

Versie geldig vanaf 12 mei 2020. Zij vervangen en vernietigen alle voorgaande.

1. Algemeen

1.1 De huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de diensten en verkopen aangeboden en gerealiseerd via ‘Het Engelenhuisje’ of andere overeenkomsten via de webshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van ‘Het Engelenhuisje’.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten, aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de webshop.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de leverings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op deze site. ‘Het Engelenhuisje’ behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.5 Diverse getoonde artikelen zijn natuurmaterialen. Het geleverd artikel kan afwijken wat betreft vorm, kleur en grootte van de foto op de webshop, tenzij anders vermeld.
1.6 De verkoper is enkel actief in België. Bijgevolg kan de verkoper uw bestelling(en) enkel aanvaarden indien het facturatieadres en het leveringsadres in België is gelegen.
1.7 Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden van kracht.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn indicatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaandelijk berichtgeving door ons worden gewijzigd.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s , te vermeerderen met de verzendingskosten. Tenzij anders vermeld.

3. Bestelling

3.1 Bestellingen kunnen 24 uur op 24 per mail worden overgemaakt. E-mailadres: webshop@hetengelenhuisje.be

4 Transport – Transportkosten

4.1 De pakketten worden verstuurd via BPost
4.2 Kostprijs: vanaf €6,50 voor bestemmingen binnen België. Nederland: vanaf €9,00. Bij een bestelling van minimaal 75,00 EURO (BTW inclusief) binnen België of 90,00 EURO (BTW inclusief) binnen Nederland worden geen verzendingskosten aangerekend.
4.3 De risico’s verbonden aan het transport zijn geheel ten laste van de koper. Leveringen worden per post verstuurd en zijn niet verzekerd.

5. Betalingen

5.1 Na ontvangst van de bestelling wordt een bestelbon opgemaakt.
5.2 De bestelbon wordt terug overgemaakt naar het vermeld e-mailadres van de koper.
5.3 De leveringen worden enkel verstuurd tegen voorafbetaling.
5.4 De gelden moeten worden gestort op de rekening van ‘Het Engelenhuisje’, zoals vermeld op de bestelbon met vermelding van de bestelbonnummer. Bestellingen kunnen eveneens worden geplaatst via winkelkarretje zoals aangegeven op onze website. De betalingen zullen bijgevolg worden uitgevoerd via de vermelde betalingsmogelijkheden aangestuurd en beveiligd door Mollie BV.

6. Levering

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
6.2 Bestellingen worden verstuurd via BPost binnen de vijf werkdagen, na ontvangst van de betaling.
6.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Bij overschrijding kan geen rechten worden verhaald op de verkopende partij. Schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn kan niet worden verhaald op ‘Het Engelenhuisje’ of op ARTIMIS BV.
6.4 De factuur wordt samen met de goederen verstuurd.
6.5 Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het aanrekenen van een verwijlinterest van 10% per jaar, dag aan dag vervalbaar. Elke aanmaning zal aangerekend worden a rato van 10 EUR per aanmaning, bovenop de hoofdsom, verwijlintresten en inningskosten.

7. Terugname van goederen

7.1 De goederen worden niet teruggenomen tenzij:
– goederen met een gebrek
– omwille van een fout.
7.2 De verzendkosten voor teruggezonden goederen zijn steeds ten laste van de koper.

8. Aansprakelijkheid

8.1 ‘Het Engelenhuisje’ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

9. Recht van herroeping

9.1 In overeenstemming met de bepalingen van artikel 47 van de Wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming, kan de koper die een consument is een discretionair recht van herroeping uitoefenen door het meedelen van ‘Het Engelenhuisje’ van de terugzending van de producten aangekocht via de Website binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag volgend op de datum van ontvangst van de producten.
9.2 Om zijn recht van herroeping uit te oefenen, dient de Koper een e-mail te verzenden naar het adres info@hetengelenhuisje.be met de volgende informatie:
– de producten voor dewelke de koper zijn recht van herroeping wenst uit te oefenen;
– het bestelnummer van de betrokken producten, en
– het rekeningnummer van de koper (IBAN code) waarop de terugbetaling moet worden verricht.
9.3 Wanneer het recht van herroeping wordt uitgeoefend, verbindt ‘Het Engelenhuisje’ zich ertoe om de gehele prijs van de producten terug te betalen op voorwaarde dat ze worden teruggebracht door de koper:
Op het adres: Groenestraat 35, 8210 ZEDELGEM, België
Zonder dat ze werden gebruikt of beschadigd, en in de originele verpakking.
9.4 ‘Het Engelenhuisje’ houdt zich het recht voor de terugkeer van de producten die niet beantwoorden aan deze vereisten te weigeren.
9.5 De terugbetalingen zullen worden verricht binnen een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de herroeping.
9.6 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn ten laste van de koper en zijn niet terug betaalbaar.
9.7 Het Modelformulier voor herroeping is opvraagbaar via de website www.hetengelenhuisje.be op de pagina ‘Algemene verkoopsvoorwaarden’.

10. Gegevensbeheer

10.1 Indien u een bestelling plaatst bij ‘Het Engelenhuisje’, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ‘Het Engelenhuisje’. ‘Het Engelenhuisje’ houdt zich aan de Wet van 08 december 1992 tot bescherming van persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
10.2 ‘Het Engelenhuisje’ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
10.3 ‘Het Engelenhuisje’ maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
11. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
11.1 Op alle offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van koophandel te Gent – Afdeling Oostende. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op “http://ec.europa.eu/odr”, doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.